Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

 1. V souladu s § 167 odst. 2 školského zákona rozhodl zřizovatel o tom, že školská rada školy do 250 žáků má 3 členy a školská rada školy nad 250 žáků má 6 členů.
 2. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 3. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 4. Pedagogický pracovník dané školy může být členem školské rady pouze na základě svého zvolení pedagogickými pracovníky dané školy.
 5. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 6. Hlasuje jeden ze zákonných zástupců žáka školy.
 7. Pro určení počtu hlasů pro volbu třetiny školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty platí, že počet hlasů je roven počtu žáků a studentů školy. Tzn. na jednoho žáka nebo studenta připadá jeden hlas.
 8. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený tříčlenný přípravný výbor.
 9. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 odst. 2 zákona             č. 561/2004 Sb. oprávněni volit členy školské rady (dále „oprávněné osoby“). Funkce člena přípravného výboru je čestnou funkcí.
 10. Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství v školské radě.
 11. Přípravný výbor svolává k volbám do školské rady oprávněné osoby formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb včetně lhůty pro podávání návrhů na kandidáty na členství v školské radě. Seznam kandidátů na členství ve školské radě zveřejňuje přípravný výbor nejméně 15 dní přede dnem voleb stejným způsoben jako oznámení o konání voleb
 12. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
 13. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním na základě přímého volebního práva. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
 14. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 15. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 16. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
 17. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě.
 18. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
 19. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 20. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 21. Doplňovací volby je možné organizovat rovněž v případě neslučitelnosti funkcí.
 22. Školská rada zvolí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu a stanoví svůj jednací řád. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 23. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období.
 24. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných volit, která je nezbytná ke zvolení člena školské rady. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 25. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
  1. vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
  2. dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
  3. vznikem neslučitelnosti funkcí,
  4. v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
  5. dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách,
  6. kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.