Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

GDPR: povinně zveřejňované informace

Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá  dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Škola v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN; 47828/2020-21/MIN/KAN; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021 Sb. provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Těmito činnostmi dle §102 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  1. datové schránky ID aeqms9f,
  2. emailem se zaručeným elektronickým podpisem: lucie.vozna@zskrmelin.cz
  3. pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Školní 170, 739 24 Krmelín
  4. osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Školní 170, 739 24 Krmelín

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu osobních údajů
  • na výmaz osobních údajů,na omezení zpracování osobních údajů
    vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • na přenositelnost údajů

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je od 1. 6. 2023 JUDr. Jan Šťastný, MPA, e-mail: stastny@catania.cz