Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy zasedání > Zápis z 35. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 15. 06. 2020

Zápis z 35. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 15. 06. 2020Datum konání:
15.6.2020

Přítomni:  Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Sylva Multanová, Petr Mácha,  Mgr. Elizabeth Dostálová, Ing. Renata Václavková, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

1. Distanční výuka v době pandemie

Viz příloha

2. Zvyšování kvality výuky jazyka anglického

Z rozpočtu lze realizovat půlení angličtiny v 7. z 9. vyučovacích hodin angličtiny. Škola případně požádá zřizovatele o příspěvek na zbývající dvě hodiny. Další informace o výuce angličtiny v příloze.

1. Za starý papír novou knihu

Školská rada se usnesla, že vzhledem k vzrůstajícím cenám pracovních sešitů a snižujícím se výkupním cenám papíru nebude škola dále sběr vybírat. Pracovní sešity pro rok 2021/2022 budou hradit zákonní zástupci v plné výši. Nevyčerpaná finanční hotovost bude převedena na Spolek rodičů Krmelín, který za to pořídí vybavení do tříd ve školním roce 2020/2021.

Další informace v příloze.

2. Zápis k povinné školní docházce školy

Viz příloha

3. Školní vzdělávací program

Školská rada vzala na vědomí změnu ve Školním vzdělávacím programu – ve školním roce 2020/2021 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1. ročníku.

4. Školní hřiště

Vhledem k situaci KOVID zatím dodavatel nepotvrdil termín ukončení stavby s velkou pravděpodobností bude výstavba dokončena koncem července 2020.

5. Schody do garáže a dopadová plocha pod Dětskou sportovní soupravou LAZY

Rekonstrukce schodiště a dopadové plochy by měla proběhnout do konce roku 2020.

6. Školní jídelna

Školská rada doporučuje vedoucí školní jídelny navštívit školní jídelny v ZŠ Ludgeřovice a ZŠ Zbyslavice pro inspiraci zvyšování kvality stravy.

7. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Bez úkolů

8. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

9. Doporučení ŠR řediteli školy:

Rada doporučuje přidat na web školy informace, které srozumitelnou formou vysvětlí výhody používaných výukových metod (RWCT, Hejný, J. B. E).

10. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

11. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

Příloha k 35. zasedání Školské rady

Distanční výuka v době pandemie

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě při výskytu onemocnění způsobené koronavirem COVID – 19 zveřejnilo 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, kterým zakázalo od 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve všech typech škol. Bezprostředně poté proběhla v naší organizaci mimořádná pedagogická rada, na které tým pedagogických pracovníků krmelínské školy připravil strategii dalšího vzdělávání. Strategie byla na pravidelných poradách postupně přizpůsobována vývoji situace.

Třídní učitelky postupně rozšiřovaly spektrum možností, jak v době mezi 11. 3. – 25. 5. 2020 žáky distančně vzdělávat. Počáteční zasílání emailů s podrobně rozepsaným plánem učiva v hlavních předmětech (tj. v jazyce českém a anglickém, matematice, prvouce, vlastivědě, přírodovědě) a scanů s řešením bylo postupně doplňováno o podpůrné materiály (online cvičení), konkrétní odkazy na vzdělávací weby (nns.cz, umimeto.org, umimematematiku.cz, umimecesky.cz), vzdělávací videa vztahující se k učivu z youtube.com, autorské podcasty (audiozáznamy jednotlivých učitelek jako vysvětlení k řešení úkolu a následná zpětná vazba k odevzdanému úkolu), telefonickou komunikaci s rodiči (mobilní operátoři, WhatsApp), osobní emailovou komunikaci s žáky 4. a 5. ročníku, zveřejňování prací žáků na stránkách třídy školního webu zskrmelin.cz, společné setkávání několikrát v týdnu na Google Meet/Google Classroom (třídnické hodiny, konference, online výuka).

Od 25. 5. 2020 se základní školy otevřely pro žáky z 1. stupně při dodržení stanovených podmínek z dokumentu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz ZŠ pro období do konce školního roku 2019/2020. Přestože účast na vzdělávacích aktivitách nebyla stanovena jako povinná, do krmelínské školy se na prezenční výuku vrátilo 78 % našich žáků. Do ukončení školního roku 30. 6. 2020 bude žákům, kteří zůstali doma, nadále třídními učitelkami poskytována podpora distanční formou vzdělávání.

Naši pedagogové si uvědomili:

 • přínos pandemie pro urychlení digitalizace školství;
 • zlepšení vlastní počítačové gramotnosti;
 • nutnost korekce objemu učiva v jednotlivých předmětech a ročnících;
 • význam komplexní zpětné vazby (formativní hodnocení);
 • přínos využití distanční výuky pro budoucnost (zapojení žáků dlouhodobě nemocných, nepřítomných, webináře/konference v rámci dalšího vzdělávání pedagogů).

Naši žáci si uvědomili:

 • význam sociálních kontaktů;
 • smysl osobní komunikace.

Naše rodičovská veřejnost si uvědomila (snad):

 • že „učit je jednoduché, naučit velice těžké“;
 • zda–li je škola (kterou jejich dítě navštěvuje) kvalitní či nikoli.

Zvyšování kvality výuky jazyka anglického

Projekt Výuka angličtiny metodou J. B. E. byl připraven ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek – Místek II se sídlem v Třanovicích a pěti základními školami (Základní škola T. G. Masaryka Krmelín – garant a organizátor projektu, Základní škola Fryčovice, Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, Základní škola a Mateřská škola Staříč) pro období 1. 9. 2018 – 30. 6. 2020. Ve 2. roce projektu se uskutečnilo v naši organizaci metodické školení pod vedením lektorky a autorky metody J. B. E. (v rozsahu 2 hodin), další 4 setkání byla z důvodu vyhlášení mimořádných opatření v době pandemie koronaviru zrušena. V období říjen 2019 – březen 2020 probíhala ve dvou skupinách žáků 2. a 3. ročníku volnočasová aktivita Angličtina J. B. E., vedená Mgr. Pavlou Lejskovou. Na přelomu srpna a září 2020 budou k dispozici všechny potřebné materiály pro výuku (tištěná učebnice, pracovní sešit, metodika, podpůrné materiály 2D/3D/audiovizuální), výuka anglického jazyka metodou J. B. E. bude zahájena v 1. ročníku. Volnočasová aktivita Angličtina J. B. E. bude nabídnuta pro začátečníky i pokročilé. Tuto výuku i volnočasové aktivity bude zajišťovat garant této metody Mgr. Pavla Lejsková. Finanční krytí projektu ve výši 40 000,- Kč bylo použito k výrobě kompletních materiálů pro výuku.

Ředitel školy podal v únoru 2020 přihlášku do výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání KA 1 – Výzva 2020, vyhlášenou Domem zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035, Praha (DZS je příspěvkovou organizací MŠMT, zabývající se administrací mezinárodních aktivit v oblasti vzdělávání). V květnu 2020 jsme byli DZS vyrozuměni o kladném schválení naši žádosti č. 2020-1-CZ01-KA101-077510. Z celkového počtu 274 podaných žádostí bylo neschváleno 32 žádostí, 132 žádostí bylo schváleno na pozici náhradníka, 110 žádostí bylo schváleno. Projektu Učíme se s CLILem, (koncipovaném jako 14-ti denní intenzivní kurz anglického jazyka) se v termínu 1. 7. – 25. 8. 2021 zúčastní 3 učitelky naší organizace.

Za starý papír novou knihu

Ve školním roce 2019/2020 se starý papír vybíral pravidelně 2krát za měsíc (nerealizováno v dubnu/květnu 2020 z důvodu pandemie koronaviru a následného uzavření škol) v době od 7.00 do 8.00 h, 1 x odpoledne, tj. celkem 17 x.

Celkem bylo odevzdáno 14 235 kg starého papíru (1. ročník – 1 463 kg, 2. ročník – 2 808 kg,  3. ročník – 3 895 kg, 4. ročník – 3 417 kg, 5. ročník – 1 972 kg, zaměstnanci školy: třídní učitelky, vychovatelky školní družiny, ekonomka školy, ředitel školy – 680 kg).

Školní environmentální projekt bude po 20 letech své existence k 30. 6. 2020 ukončen z důvodu trvalého poklesu výkupní ceny starého papíru a trvalého nárůstu cen nových pracovních sešitů. Ve školním roce 2020/2021 bude sběr starého papíru realizován jako jednorázová akce ke Dni Země.

 

Školní rok Počet žáků Počet kg – škola celkem Počet kg – průměr na žáka Cena sady PS v Kč – průměr na žáka
2016/2017 95 14 499 153 480,-
2017/2018 89 14 366 163 490,-
2018/2019 98 18 802 192 556,-
2019/2020 86 14 235 166 653,-
2020/2021 94 62 040 660 660,-

Zápis k povinné školní docházce školy

Zápis do 1. ročníku proběhl v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) 14. 4. 2020. Z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru a na základě „Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 – 2021“ ze dne 18. 3. 2020 se zápis do 1. ročníku uskutečnil bez osobní přítomnosti dětí ve škole – proběhla jen formální část zápisu.

Zákonní zástupci doručili škole vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 + Zápisní lístek do školní družiny 2020/2021 + kopii rodného listu dítěte. Soubor dokumentů bylo možno doručit 4 způsoby: emailem (ve formátu pdf) na adresu hospodářky školy, poštou, osobně po telefonické domluvě na sekretariátu školy, datovou schránkou. Škola obdržela 22 žádostí (9 dívek, 13 chlapců). Žádost o odklad v termínu určeném školským zákonem podal 1 zákonný zástupce.

Projekt Těšíme se do školy realizuje škola od školního roku 2013/2014, jeho předchůdcem byl projekt Nanečisto realizovaný od školního roku 2007/2008 poté, co v roce 2007 Mgr. Romana Tylečková absolvovala lektorský kurz tohoto projektu v rozsahu 56 hodin. Hlavním cílem projektu od jeho počátku bylo navázání komunikace s rodiči a rozvíjení takových vzájemných vztahů, které by podněcovaly aktivitu rodičů po celou dobu školní docházky. Prostředkem k realizaci cílů projektu je tzv. přípravka, umožňující dětem a rodičům docházet do školy ještě před zápisem do 1. třídy: děti navštěvují svou budoucí školní třídu se svými budoucími spolužáky a pracuje s nimi jejich budoucí třídní učitelka.

V tomto školním roce se projekt z důvodu pandemie koronaviru realizoval až po zápisu do 1. ročníku na přelomu května a června 2020. V odpoledních hodinách proběhla 4 setkání se 22 dětmi a jejich rodiči (děti byly rozděleny na 2 skupiny). Při jednotlivých setkáních pracovaly děti pod vedením lektorky Mgr. Romany Tylečkové za přítomnosti rodičů. Obsahem „pohádkového putování“ byly činnosti podporující pozitivní klima ve skupině dětí a současně ukazující rodičům konkrétní způsoby práce s dětmi doma. Důraz byl kladen na maximální zapojení rodičů. Lektorka se věnovala tématům odrážejícím jednotlivé složky školní připravenosti (matematické představy, grafomotorika, řeč, fonematický sluch paměť). Na závěr mohli zákonní zástupci vyplnit krátký dotazník (přínosy, doporučení, návrhy změn apod.). Všichni účastníci by projekt rozhodně doporučili dětem i rodičům budoucích prvňáčku, u řady z nich projekt přispěl k rozptýlení obav z inovativních metod výuky.

Jaký přínos měl projekt pro vás?

 • seznámení se se školou, paní učitelkou, ukázka učebních metod….
 • velký, je to super projekt, ostatní školy od známých to nedělají, když jsem jim o tom řekla, tak mi dost záviděli….
 • líbilo se mi poznat paní učitelku, její přístup, komunikaci s námi rodiči, za mne super….

Jaký přínos měl tento projekt pro vaše dítě?

 • pomohl mu se zapojit do kolektivu a spolupracovat….
 • dcera byla spokojená, líbilo se jí, do školy se těší….
 • adaptace na další prostředí, uvědomění, že i škola může být hrou…. 

Školní hřiště

 • opravu vjezdu do školní garáže zajistí obec (na základě předběžné dohody s Radou obce) s firmou, realizující stavbu školního hřiště