Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy zasedání > Zápis z 37. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 22. 06. 2021

Zápis z 37. zasedání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 22. 06. 2021Datum konání:
22.6.2021

Přítomni: Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Sylva Multanová, Mgr. Elizabeth Dostálová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

Nepřítomni: Ing. Renata Václavková Ph.D,

1. Distanční výuka ve školním roce 2020/2021 době pandemie

Viz příloha

2. Testování na COVID-19

Viz příloha

3. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Viz příloha

4. Jazyk anglický

Viz příloha

5. Testování SCIO žáků 5. ročníku

Viz příloha

6. Školní stravování

Viz příloha

Problematika školního stravování bude monitorována a vyhodnocena rodičovskou veřejností na konci školního roku 2021/2022 

7. Zlepšování materiálně technického stavu organizace

Viz příloha

8. Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín

ŠR doporučuje zřizovateli vytvoření Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín a předložení ŠR na zasedání v říjnu 2021.

9. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Ředitel školy zveřejnil na webu školy informace, které srozumitelnou formou vysvětlují výhody používaných výukových metod (RWCT, Hejný, J. B. E).

10. Modernizace vybavení pro výuku tělesné výchovy

Ředitel školy v rámci tvorby návrhu příspěvku na provoz školy pro rok 2022 poskytnutý zřizovatelem zakomponuje vybavení do tohoto rozpočtu.

11. Školní hřiště

Obec Krmelín předala do správy školy multimediální hřiště včetně objektu technického zázemí (9 015 000,-). Ředitel školy v rámci tvorby návrhu příspěvku na provoz školy pro rok 2022 poskytnutý zřizovatelem připraví poptávkové řízení na stavbu zastínění na části školního hřiště.

Ing. Jaroslav Tyšer

Ing. Libor Juřica

Sylva Multanová

Mgr. Elizabeth Dostálová

Petr Mácha

Mgr. Dušan Ignačík, MBA

Příloha k 37. zasedání

Distanční výuka ve školním roce 2020/2021 době pandemie

V souvislosti s pokračujícím nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě při výskytu onemocnění způsobené koronavirem COVID – 19 pokračovala distanční výuka i ve školním roce 2020/2021, pro celý školní rok byla týmem pedagogických pracovníků školy připravena a realizována strategii distančního vzdělávání žáků v souladu s metodickými pokyny MŠMT.

Doba uzavření evropských škol (v týdnech) v období 17. 2. 2020 – 4. 5. 2021:

48 – Severní Makedonie; 43 – Bosna a Hercegovina; 42 – Česká republika; 41 – Slovensko, Lotyšsko; 39 – Polsko, Slovinsko; 38 – Maďarsko, Černá Hora; 36 – Srbsko, Řecko; 34 – Bulharsko, Litva; 32 – Rumunsko; 30 – Německo, Rakousko; 28 – Finsko; 27 – Velká Británie, Nizozemí; 26 – Irsko; 24 – Portugalsko, Švédsko, Albánie; 22 – Norsko, Ukrajina; 19 – Estonsko; 18 – Belgie; 16 – Moldavsko; 15 – Španělsko; 13 – Rusko; 11 – Francie; 6 – Švýcarsko, Island; 0 – Bělorusko.

Žáci byli distančně vzděláváni v prostředí Google Meet podle přesně daného rozvrhu, kromě žáků 2. ročníku (11 žáků) byly třídy děleny do skupin z důvodu efektivnějšího zapojení žáků do výuky podle rozepsaného plánu učiva ve výukových předmětech (tj. v jazyce českém a anglickém, matematice, prvouce, vlastivědě, přírodovědě). Distanční výuka byla obohacována o podpůrné materiály (online cvičení), konkrétní odkazy na vzdělávací weby (nns.cz, umimeto.org, umimematematiku.cz, umimecesky.cz), vzdělávací videa vztahující se k učivu z youtube.com, autorské podcasty (audiozáznamy jednotlivých učitelek jako vysvětlení k řešení úkolu a následná zpětná vazba k odevzdanému úkolu), Do distanční výuky byly zapojeny i vychovatelky školní družiny a školní asistentky, které třídním učitelkám v jednotlivých ročnících pomáhaly s výukou. Práce žáků byly pravidelně zveřejňovány ve fotogalerii na stránkách tříd školního webu. Třídní učitelky měly v rámci distančního vzdělávání k dispozici učitelské notebooky a  iPady (distanční výuka v rámci home office) nebo 3 Panely s kamerami Jabra (distanční výuka na pracovišti).

Možnost zapůjčení školní didaktické techniky (notebook, iPad) využilo během distančního vzdělávání 6 rodin.

Pro žáky 1. ročníku i jejich třídní učitelku byl školní rok nejnáročnější. V září 2020 po čtrnáctidenní školní docházce, kdy se většina dětí teprve sžívala se školními povinnostmi, byla nařízena karanténa. Během této doby se třídní učitelka spojila s rodiči, aby s dětmi procvičovali základní dovednosti (uvolňovací cviky, fonematický sluch). Po uplynutí  dvoutýdenní karantény stály děti opět na startovní čáře a učily se znovu základní školní návyky.

V polovině října 2020 následoval přechod na distanční výuku, který způsobil ve výuce žáků 1. třídy nemalé problémy. Díky vzájemné spolupráci škola/rodina se podařilo z dané situace vytěžit maximální výukový pokrok. Děti byly rozděleny do 3 skupin, aby se třídní učitelka mohla co nejvíce věnovat jednotlivým žákům. Časem i rodiče pochopili, že bez jejich pomoci jakákoliv snaha učitele nebude mít očekávané výsledky. Tento stav trval do poloviny listopadu 2020, kdy došlo k částečnému uvolnění a návratu žáků 1. třídy do školy. Vzhledem ke specifiku výuky prvňáčků byl tento krok velice důležitý. Žáci měli opět možnost osvojovat si práci ve třídě a rozšiřovat a upevňovat sociální vazby v kolektivu.

Od února 2021, po opětovném uzavření škol, byla již situace o něco jednodušší, protože všichni aktéři měli s distanční výukou zkušenosti z minulého pololetí. Distanční výuka nikdy plně nenahradí klasickou školní docházku, ale přesto se dařilo dodržovat výukový plán stanovený pro žáky 1. třídy. Ve druhém distančním výukovém bloku byli žáci opět rozděleni na 3 skupiny. S výukou pomáhala v ranních půlhodinových výukových blocích vychovatelka ŠD, což pomohlo výuku zintenzivnit.

Školní rok 2020/2021 byl složitý pro pedagogy, rodiče a prarodiče – vzájemná spolupráce mezi školou a rodinami žáků ale byla až na výjimky velmi dobrá a významně přispěla ke splnění výukového plánu školního roku.

Testování v době pandemie

V únoru 2021 ředitel školy komunikoval s předsedou Školské rady možnosti PCR testování žáků a urychlení návratu žáků do školních lavic. Rada obce po jednání s předsedou Školské rady souhlasila s proplácením financováním PCR testů z finančních prostředků zřizovatele, poskytnutých škole na provoz.

Ze 73 příspěvkových organizací okresu Frýdek – Místek pouze 2 z nich (naše škola a soukromá Scio Škola Frýdek – Místek s.r.o. testovala od dubna do června 2021 své žáky testy PCR ze slin. Po celou dobu testování (antigenní/PCR) nebyl v naší organizaci zaznamenán pozitivní záchyt onemocnění Covid-19 u žáků ani zaměstnanců.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku proběhl v rozšířeném termínu 12. – 16. 4. 2021 v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) a Metodickým pokynem k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021 – 2022 ze dne 5. 3. 2021. Zápis z důvodu pokračující pandemie Covidu-19 proběhl bez osobní přítomnosti dětí ve škole – proběhla jen formální část zápisu. Zákonní zástupci doručili škole vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 + Zápisní lístek do školní družiny 2021/2022 + kopii rodného listu dítěte. Soubor dokumentů bylo možno doručit 4 způsoby: emailem (ve formátu pdf) na adresu hospodářky školy, poštou, osobně po telefonické domluvě na sekretariátu školy, datovou schránkou.

Škola obdržela 24 žádostí (13 dívek, 11 chlapců). Žádost o odklad v termínu určeném školským zákonem podalo 6 zákonných zástupců (1 dívka, 5 chlapců).

Projekt Těšíme se do školy (realizovaný školu již od r. 2013) se konal až začátkem června 2021 (po uvolnění pandemických opatření). V odpoledních hodinách proběhla 3 setkání se 17 dětmi a jejich rodiči, při jednotlivých setkáních pracovaly děti pod vedením budoucí třídní učitelky Mgr. Elizabeth Dostálové.

Testování SCIO žáků 5. ročníku

Testování proběhlo v termínu 17. – 20. 5. 2021 a účastnilo se ho 18 žáků. Žáci školy dosáhli nadprůměrných výsledků: v OSP (ostatní studijní předpoklady) – percentil 74, v JČ – percentil 66, v M – percentil 65.

Špičkových výsledků (percentil 80 – 99) dosáhlo v OSP 8 žáků, v M 6 žáků, v JČ 7 žáků (percentil je pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100, lze ho též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl).

Jazyk anglický

Od školního roku 2020/2021 se v souvislosti s pilotáží hravé interaktivní metody výuky anglického jazyka J. B. E. (Jolly Body English), realizované v rámci kroužků jazyka anglického pro 1. – 4. ročník ve školním roce 2019/2020, začal jazyk anglický vyučovat od 1. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.

Metoda je postavena na fonetickém principu syntézy zvuků – nezaměřuje se na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem. Tato metoda ve formě J. B. E. je obohacena o systém pantomimy pro celé věty (tzv. body language). Děti se učí slyšené hlásky i věty znakovat, zapisovat a používat pro jejich čtení tzv. anglické oči. Bez problému dokáží správně foneticky přečíst jednoduchý anglický text, protože pro všechny zapsané znaky (písmena, dvojhlásky, zdvojené hlásky) znají adekvátní zvuk.

Proces je možno shrnout do pěti kroků: 1) učení se 42 zvukům používaných v anglickém jazyce, 2) formování a psaní písmen prostřednictvím znakování a pantomimy, 3) spojování zvuků, které umožňuje dětem číst a psát, 4) rozeznávání zvuků ve slovech, 5) učení se slovům, která se vymykají pravidlům (tricky words).

Jolly Phonics se plně rozjela ve Velké Británii v roce 1987, dnes je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií.

Součástí testování SCIO žáků 5. ročníku bylo i testování celkové úrovně v jazyce anglickém.  Úrovně A0 dosáhl v testování 1 žák, úrovně A1 (očekávaná úroveň žáka na konci 5. třídy základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) dosáhlo 9 žáků. Úrovně A2 (očekávaná úroveň žáka na konci 9. třídy základní školy) dosáhlo 5 žáků, úrovně B1 a B2 (očekávaná úroveň žáka v rámci středoškolského vzdělávání) dosáhli 3 žáci. 8 žáků třídy dosáhlo špičkových výsledků (A2, B1, B2).

V rámci projektu Erasmus + Učíme se s CLILem se v termínu 8. 8. – 21. 8. 2021 zúčastní 3 učitelky jazykově metodického kurzu anglického jazyka na Maltě. Od školního roku 2021/2022 bude cílem (na základě pevného metodického základu, získaného na kurzu) zavést pomocí metody CLIL výuku anglického jazyka i v jiných předmětech. Používání alternativních prvků, inovativních postupů, metod a forem práce do výuky přispěje ke zvyšování budoucího jazykového potenciálů našich žáků.

Školní stravování

Školní jídelna zajišťuje školní stravování v souladu se zákonem č.107/2005 Sb., stanovujícím nutriční normy a plnění spotřebního koše.

Stoupající výnosy školní jídelny z vedlejší hospodářské činnosti z let 2016 – 2018 (554 337, 664 020, 727 524 Kč) vystřídal výrazný pokles v r. 2020, způsobený pandemií koronaviru (539 695 Kč). Organizace z tohoto důvodu snížila mzdové náklady (výpověď 1 kuchařce od   1. 12. 2020 – informace Radě obce Krmelín ze dne).

Úbytek strávníků v době distanční a následné střídavé výuky (prezenční X distanční výuka) ve školním roce 2020/2021 využily pracovnice školní jídelny ke zvyšování kvality.

1) Vedoucí ŠJ se zúčastnila 3 webinářů: Sestavování školních jídelníčků (4 hodiny), Zařazování potravin do spotřebního koše (2 hodiny), Zařazování potravin do spotřebního koše podle jejich etiket (2 hodiny). Webináře potvrdily skutečnost, že stravování v naší školní jídelně je kvalitní a zdravé, sestavování jídelníčků a frekvence střídání pokrmů je v pořádku. Kontroly všech podkladů školní jídelny vztahujících se ke stravování ze strany České školní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Krajské hygienické stanice potvrzují fakta, že jídelníčky jsou sestaveny v souladu se spotřebním košem (obsahují dostatek zeleniny a ovoce, mléka a mléčných výrobků, ryb, luštěnin). Na webové stránky školní jídelny jsou umístěny odkazy k dané problematice.

2) Kuchařky provedly kroky pro další zlepšení atraktivity a kvality polévek a hlavních jídel: došlo ke změnám v zahušťování polévek (mouka je nahrazována mixováním brambor, zeleniny, luštěnin, přidáním vajíčka atd.), obměnám přílohy (brambory celé, šťouchané s cibulkou, kaše, pyré v kombinaci s mrkví atd.), upřesnění původu zahraničního receptu 2 x měsíčně v jídelníčku (slovenské halušky, maďarský guláš, italské těstoviny, marocká harira atd.)

V květnu 2021 se všichni žáci školy zúčastnili ankety Moje nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně. Jako nejoblíbenější polévky uvedli rajskou, zeleninovou, koprovou mléčnou, dýňovou, čočkovou, gulášovou, vývar, z hlavních jídel uváděli řízek (u starších dětí i kuře), těstoviny – špagety, svíčkovou, karbanátky, holandský řízek, rizoto. Absolutním vítězem byla sladká jídla (krupice, buchtičky s krémem, Honzovy buchty, šišky s mákem, palačinky).

Stravovací návyky žáků nejsou ideální: 60 – 70 % dětských strávníků školy vrací stravu nedojedenou, popř. ji ani neochutnají. (viz fotodokumentace – polévky, maso, čerstvá či tepelně zpracovaná zelenina).

Zlepšování materiálního a technického stavu

V říjnu 2020 provedla firma Europrojekt build and technology s.r.o. úpravu dopadové plochy (odstranění kačírku, příprava podkladu, položení tartanu) pod dětskou sportovní sestavou LAZY (356 680,-).

V říjnu 2020 převedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na účet organizace mimořádnou dotaci (128 200,-), která byla použita (v souladu s účelem, tj. pořízení technického vybavení základních škol využitelného k realizaci distanční on-line výuky) na nákup 5-ti kamer Jabra a dvou notebooků.

Během jarního uzavření školy z důvodu pandemie COVID–19 v březnu 2021 byly v jídelně, kabinetu a PC učebně vyměněny radiátory (85 685,-), správní zaměstnanci obnovili nátěry trubek topení k vyměněným radiátorům (550,- Kč). Ve 3. a 4. ročníku byly na 3 Panelech vyměněny externí PC (30 824,-). V 1. ročníku byla provedena montáž nové 3 Board tabule – interaktivní LED BenQ 65, PC Dell, 2 magnetické tabule, pojezd (100 000,-), stará interaktivní tabule ENO byla zapůjčena pro další využití do Mateřské školy Krmelín. Do jazykové učebny v sále školy byl instalován nový interaktivního panel Vestel 65 (53 949,-) a wi-fi router (4 645,-). V březnu 2021 Obec Krmelín předala škole do správy k vlastnímu využití multimediální sportovní hřiště včetně objektu technického zázemí (9 015 000,-).